الکلیسم


الکلیسم (به انگلیسی: Alcoholism)‏ یا مِی‌بارگی در اصطلاحات پزشکی به اعتیاد حاد به استفاده و نوشیدن مشروبات الکلی می‌گویند.

الکلیسم ممکن است به سیروز منجر شود. می بارگی نشانگان ناشی از وابستگی جسمی مزمن نسبت به الکل، آن چنان که محرومیت ناگهانی از آن سبب رعشه، اضطراب، توهم و هذیان می‌شود .