اختلال کنترل تکانه


اختلال کنترل تکانه: ناتوانی برای مقاومت در مقابل یک تکانه یا انگیزه که برای دیگران یا خود خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است.

۱- اختلال انفجاری متناوب ۲- وسواس (جنون) دزدی ۳- قماربازی بیمارگونه ۴- جنون آتش افروزی ۵- وسواس کندن مو ۶- NOS

۱- اختلال انفجاری متناوب : عبارت است از دوره‌های پرخاشگری که منجر به آسیب زدن به دیگران می‌شود. شیوع دو درصد و در دهه‌های دوم و سوم دیده می‌شود.

۲- وسواس دزدی : عبارت است از دزدی مکرر از فروشگاه‌ها که در آن عمل دزدی مهم است نه شی دزدیده شده و کمتر از پنج درصد دزدان فروشگاه‌ها را شامل می‌شود.

۳- قماربازی بیمارگونه : عبارت است از دوره‌های قماربازی که منجر به درهم گسیختگی اجتماعی-اقتصادی، مقروض شدن و فعالیت‌های غیر قانونی شود.

۴- جنون آتش‌افروزی : ایجاد حریق عمدی

۵- وسواس کندن مو : عبارت است از کندن مو که منجر به طاسی لکه‌ای می‌گردد، کندن موی سر شایع است. ابروها پلک‌ها و ریش کمتر و موی تنه، زیر بغل ندرتا هدف کندن قرار می‌گیرد.

۶- NOS : در هیچ طبقه‌ای قرار نمی‌گیرد.