اختلال نافرمانی-تحریک


اختلال نافرمانی-تحریک (Oppositional defiant disorder) یک الگوی رفتاری و مستمر از نافرمانی، پرخاشگری و به چالش کشیدن (تحریک) والدین، معلمان و دیگر مسوولان است که فراتر از رفتار عادی در روان‌شناسی رشد کودکان است.مبتلایان ممکن است بسیار لجباز و عصبانی به نظر رسند.اگر کودک اختلال رفتاری(Conduct Disorder;CD) نشان دهد، تشخیص ODD ممکن نیست.