سایکوپاتی


سایکوپاتی(به انگلیسی: Psychopathy)‏نوعی اختلال شخصیت است. فرد رفتارهای تکانشی، فقدان ترس و بی احتیاطی، بی قیدی و بی مسئولیتی و رفتارهای ضد اجتماعی دارد. سایکوپاتی هرچند با اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) مشابهت زیادی دارد ولی در طبقه بندیهای مختلف تفاوتهایی دارند.