اختلال زوال شخصیت


اختلال زوال شخصیت (Depersonalization disorder) احساس جدا شدن از کالبد یا غریبه شدن از خود، انگار که فرد خواب می بیند یا بیرون از جسم خود ایستاده است و به خود نگاه می‌کند.